fbpx
Rockinc Header

Dit zijn de Gebruikersvoorwaarden Crowdfunding van Rock Inc. Entertainment, (hierna: ’Rock Inc.’), gevestigd en kantoorhoudend te (6004 CT) Weert aan Beemdenstraat 38, KvK-nummer 73197041, die toepasselijk zijn op alle Diensten die Rock Inc. aanbiedt, onder meer op haar website www.rockinc.nl.

Artikel 1. Definities

1. Diensten:

De door Rock Inc. aan te bieden diensten, al dan niet tegen betaling, bestaande uit:

 • a) het bieden van toegang tot de Website,
 • b) het bieden van toegang tot het Projectmakers-account, inclusief de gebruiksmogelijkheden op het Projectmakersaccount,
 • c) het aanbieden van een technisch platform waarop de Projectmaker het Project kan presenteren en Donateurs kan werven (‘crowdfunding’),
 • d) het ondersteunen en adviseren van (mogelijke) Projectmakers,
 • e) het bieden van toegang tot het Donateursaccount, inclusief de gebruiksmogelijkheden op het Donateursaccount.

Voor zover in deze Gebruiksvoorwaarden over “Diensten” wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;

2. Doelbedrag:

Het vooraf vastgestelde streefbedrag aan Donaties voor een Campagne;

3. Donateur:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon met een Donateursaccount op de Website die aan een Campagne een Donatie doet;

4. Donateurs-account:

De toegangssleutel tot Diensten van Rock Inc., bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord, die door Rock Inc. aan de Donateur wordt verstrekt;

5. Donatie-overeenkomst:

De overeenkomst tussen de Donateur en de Projectmaker die ziet op de Donatie aan een Campagne;

6. Donatie:

Een financiële bijdrage aan een Campagne door een Donateur in de vorm van een schenking, dan wel tegen een symbolische niet-financiële tegenprestatie;

7. Gebruiker:

De Donateur, Projectmaker, of iedere andere rechtspersoon of natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruikt maakt (van een) van de Diensten van Rock Inc.;

8. Gebruiksvoorwaarden:

De onderhavige voorwaarden;

9. Plaatsingsovereenkomst:

Overeenkomst tussen Rock Inc. en de Projectmaker die ziet op dienstverlening door Rock Inc. in verband met het Project;

 10. Campagne:

De Campagne die op de Website is geplaatst door de Projectmaker, waarvoor gedurende een vooraf vastgestelde looptijd Donaties worden geworven ter realisatie van een Project;

11. Projectmaker:

De rechtspersoon, of natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Rock Inc. een Plaatsingsovereenkomst heeft gesloten in verband met het Project waarvoor een Campagne wordt gevoerd;

12. Projectmakers-account:

De toegangssleutel tot Diensten van Rock Inc., bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord, die door Rock Inc. aan de Projectmaker wordt verstrekt voor exclusief gebruik door de Projectmaker;

13. Campagnepagina:

Pagina op de Website waarop het Project door middel van een Campagne door de Projectmaker gepresenteerd wordt, inclusief alle teksten, beeld- en/of geluidsmaterialen op deze pagina;

14. Rock Inc.:

Rock Inc. Entertainment.;

15. Website:

De website van Rock Inc., die bereikbaar is via www.Rock Inc..nl;

16. Project:

Het project waarvoor voor (een deel van de financiering ervan) een Campagne wordt opgezet.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Plaatsingsovereenkomst, op de Donatieovereenkomst en op ieder gebruik van de Diensten van Rock Inc..

2. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart de Gebruiker zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Het gebruik van de Website en de Diensten is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is omschreven.

4. Het aanmaken van een Projectmakersaccount of Donateursaccount is pas mogelijk nadat de Gebruiker akkoord is gegaan met de Gebruiksvoorwaarden.

5. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van de Diensten en de rechtsverhouding tussen Rock Inc. en de Gebruiker.

6. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten van de Gebruiker in het kader van Rock Inc.:

 • a. niet op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn,
 • b. geen inbreuk maken op de rechten van Rock Inc. of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten.

7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rock Inc. is de Gebruiker niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Plaatsingsovereenkomst, de Donatieovereenkomst of uit het gebruik van de Diensten aan derden over te dragen.

8. Rock Inc. behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Rock Inc. zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de Website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.

9. Rock Inc. behoudt zich het recht voor om zonder verdere of nadere aankondiging (een deel van) de Campagnepagina te verwijderen na melding door een derde van inbreuk op de rechten van die derde op enig op de Campagnepagina geplaatst beeld- en/ of geluidsmateriaal.

10. Indien Rock Inc. aanwijzingen van derden ontvangt dat de Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden is Rock Inc. bevoegd om de Gebruiker de verdere toegang tot de Diensten te ontzeggen en/of het Projectmakers- en/of Donateursaccount van de Gebruiker te blokkeren en geblokkeerd te houden, alsmede alle overige maatregelen te treffen die Rock Inc. nodig acht om verder misbruik te voorkomen, onverminderd het recht van Rock Inc. om de door of in verband met de bedoelde handeling door Rock Inc. geleden schade op Gebruiker te verhalen.

DE DONATEUR

Artikel 3. Donateur en Donateursaccount

1. De Donateur is, indien een natuurlijke persoon, tenminste 16 jaar oud.

2. Om een Donatie te kunnen doen, doorloopt de Donateur het registratieproces en maakt een Donateursaccount aan op de wijze zoals beschreven op de Website.

3. De Donateur staat er jegens Rock Inc. en de Projectmaker voor in dat de door hem/haar verstrekte informatie bij het aanmaken van een Donateursaccount (waaronder (persoons-)gegevens zoals naam en e-mailadres) correct en compleet is.

4. Het is niet toegestaan om een Donateursaccount aan te maken op valse naam/de naam van iemand anders.

5. De Donateur is verplicht om de persoonlijke inloggegevens voor het Donateursaccount strikt geheim te houden en deze niet aan derden te verstrekken teneinde misbruik door derden te voorkomen. De Donateur is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Donateursaccount door anderen, met of zonder zijn toestemming of kennis daarvan, in ieder geval zolang hij/zij Rock Inc. nog niet van het ongeoorloofd gebruik op de hoogte heeft gesteld.

6. De Donateur is gehouden om op eerste verzoek van Rock Inc. de volgende informatie te verstrekken:

 • a. De Donateur/rechtspersoon:
  • 1. Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en
  • 2. Een kopie identiteitsbewijs van een of meerdere tekeningsbevoegde persoon/personen, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig tekeningsbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)’: 2 identiteitsbewijzen).
 • b. De Donateur/natuurlijke persoon:
  • 1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning, géén rijbewijs) + kopie bankafschrift met woonadres, en
  • 2. Een kopie van een bankafschrift met vermelding woonadres.

7. De Donateur mag op elk gewenst moment zijn Donateursaccount beëindigen.

8. De Donateur kan reacties/content plaatsen op de Website.

DONATIES EN BETALINGEN  

Artikel 4. Doneren

1. De betaling vanwege de Donatie aan een Campagne wordt overgemaakt naar een bankrekening van Rock Inc..

2. Rock Inc. neemt de door Donateurs betaalde gelden in ontvangst en houdt deze in beheer gedurende de looptijd van de wervingscampagne van het Project.

3. Rock Inc. keert de Donaties uit aan de Projectmaker wanneer het Doelbedrag aan het eind van de looptijd van de wervingscampagne van het Project voor 100% gerealiseerd is en de Projectmaker voldoet aan de beoordelingscriteria overeengekomen in de Plaatsingsovereenkomst.

4. Als het Doelbedrag aan het eind van de looptijd van de wervingscampagne van het Project is gerealiseerd voor minimaal 80% tot 99%, dan ontvangen de Donateurs een aangepast projectplan van de Projectmaker. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het aangepaste projectplan kan de Donateur kiezen of hij de Donatie laat staan. Als de Donateur besluit de Donatie uit het Project te halen, dan kan hij de Donatie laten terugstorten of deze aan een ander Project doen.

5. Als het Doelbedrag vijf werkdagen na het sturen van het aangepaste projectplan voor tenminste 80% gerealiseerd blijft en de Donateurs niet hebben besloten hun Donatie te laten terugstorten, dan geldt het daadwerkelijke gerealiseerde bedrag als 100% gerealiseerd nieuw Doelbedrag en keert Rock Inc. de Donaties uit aan de Projectmaker.

6. Als het Doelbedrag vijf werkdagen na het sturen van het aangepaste projectplan voor minder dan 80% gerealiseerd is, dan kan de Donateur de Donatie laten terugstorten of deze aan een ander Project doen.

7. Wanneer het Doelbedrag aan het eind van de looptijd van de wervingscampagne van het Project voor minder dan 80% is gerealiseerd, dan kan de Donateur de Donatie aan een ander Project doen of deze laten terugstorten. In dat laatste geval zal Rock Inc. zich tot het uiterste inspannen dat de Donatie via de stichting Derdengelden aan de Donateur wordt teruggestort.

DE PROJECTMAKER

Artikel 5. Projectmaker en Projectmakersaccount

 1. Een beoogde Projectmaker kan op de Website een mogelijke Campagne aanmelden bij Rock Inc..

2. Voor de aanmelding van een mogelijke Campagne maakt de beoogde Projectmaker een Projectmakersaccount aan op de wijze zoals beschreven op de Website.

3. De (beoogde) Projectmaker staat er jegens Rock Inc. voor in dat door hem/haar verstrekte informatie (waaronder (persoons-)gegevens zoals naam en e-mailadres) voor de aanmelding van het Project en voor het Projectmakersaccount correct en compleet is.

4. Het is niet toegestaan om een Projectmakersaccount aan te maken op valse naam/de naam van iemand anders.

5. De (beoogde) Projectmaker is verplicht om de persoonlijke inloggegevens voor het Projectmakersaccount strikt geheim te houden en deze niet aan derden te verstrekken teneinde misbruik door derden te voorkomen. De (beoogde) Projectmaker is ook aansprakelijk voor ieder gebruik door anderen van zijn Projectmakersaccount, met of zonder zijn toestemming of kennis daarvan voordat hij/zij Rock Inc. van ongeoorloofd gebruik op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 6. Project

1. Rock Inc. fungeert als redacteur en beoordeelt en beslist of een mogelijke Campagne na de aanmelding op de Website geplaatst wordt.

2. Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de Website, voldoen de beoogde Projectmaker en het mogelijke Project aan in ieder geval de volgende voorwaarden en criteria:

 • a. Het Project en de Projectmaker voldoen aan de onderhavige Gebruikersvoorwaarden;
 • b. Het Project voldoet aan de voorwaarden in de Plaatsingsovereenkomst;
 • c. De beoogde Projectmaker is, indien een natuurlijke persoon, tenminste 16 jaar oud.
 • d. De beoogde Projectmaker beschikt over een eigen bankrekening in Nederland;
 • e. Het Project is naar inhoud en in de uitvoering geschikt voor de beoogde crowd funding doeleinden, dit ter beoordeling door en naar de ervaringsregels van Rock Inc..
 • f. Het Project heeft een maximale duur van 24 maanden, inclusief voorlichtingsactiviteiten, fondsenwerving en projectuitvoering, welke duur aanvangt op de dag dat het Project op de Website geplaatst wordt.

3. Rock Inc. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een mogelijke Campagne niet te plaatsen of een Project van de Website te verwijderen en verwijderd te houden, bijvoorbeeld indien niet voldaan wordt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden.

4. Rock Inc. stelt de (beoogde) Projectmaker per e-mail onder opgaaf van reden op de hoogte van een beslissing om een mogelijke Campagne niet te plaatsen of een Project te verwijderen. Het besluit van Rock Inc. is definitief.

Artikel 7. Plaatsingsovereenkomst

1. Als een mogelijke Campagne naar het oordeel van Rock Inc. in aanmerking komt voor plaatsing op de Website, leggen Rock Inc. en de Projectmaker de nadere voorwaarden vast in een Plaatsingsovereenkomst.

2. De Projectmaker is gehouden op verzoek van Rock Inc. de volgende informatie te verstrekken:

 • a. De Projectmaker/rechtspersoon:
  • i. Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en
  • ii. Een kopie identiteitsbewijs van een of meerdere tekeningsbevoegde persoon/personen, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig tekeningsbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)’: 2 identiteitsbewijzen).
 • b. De Projectmaker/natuurlijke persoon:
  • i. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning, géén rijbewijs) + kopie bankafschrift met woonadres, en
  • ii. Een kopie van een bankafschrift met vermelding woonadres.

3. Rock Inc. behoudt zich het recht voor een beoordelingsverklaring van een in Nederland geregistreerde registeraccountant of AA-accountant te eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Projectmaker, indien Rock Inc. dit noodzakelijk acht ter onderbouwing van de verantwoording van Rock Inc. aan de donateur(s) die een project steunen of willen steunen

4. In de Plaatsingsovereenkomst leggen Rock Inc. en de Projectmaker onder meer het Doelbedrag voor de gezochte financiering, criteria ter beoordeling van de kwaliteit van het Project en de looptijd van de wervingscampagne van het Project vast.

5. De Projectmaker krijgt op de Website beschikking over een Campagnepagina.

6. De Projectmaker dient voor de Campagnepagina een promotiefilmpje van het Project te maken.

7. De Projectmaker plaatst (als hij/zij een eigen website heeft) op de eigen website een link naar de Website en een banner van Rock Inc..

8. Vanaf de dag van publicatie van de Campagnepagina heeft het Project een maximale duur van 24 maanden, inclusief voorlichtingsactiviteiten, fondsenwerving en projectuitvoering.

9. De Projectmaker is verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het project.

10. De Projectmaker houdt mogelijke Donateurs op de hoogte van de actuele voortgang van het project, in ieder geval als volgt:

 • a. De Projectmaker houdt bij de uitvoering van het Project de (mogelijke) donateurs maandelijks op de hoogte van de vorderingen van het project, door middel van het plaatsen van (bijvoorbeeld) tekst, foto’s en filmpjes in de updatesectie op de Campagnepagina.
 • b. De Projectmaker dient, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen van (mogelijke) Donateurs.
 • c. De Projectmaker vermeldt nieuwe projectontwikkelingen zo spoedig mogelijk op de Campagnepagina.
 • d. De Projectmaker draagt er zorg voor dat, wanneer het Project via Rock Inc. succesvol is gefinancierd, de Donateur de eventueel afgesproken geringe tegenprestatie ontvangt.

Artikel 8. Financiering van het Project

1. De Projectmaker betaalt voorafgaand aan de plaatsing op de Campagnepagina een plaatsingsbijdrage van € 100 exclusief btw aan Rock Inc..

2. Bij een succesvolle financiering vloeit 7% exclusief btw van het opgehaalde bedrag als fee naar Rock Inc..

3. Op verzoek van de Projectmaker kan Rock Inc. met betrekking tot de Donaties de volgende documenten aan de Projectmaker toezenden:

 • a. Uitdraaien van internetbankieren, gecertificeerd door het bankfiliaal, als bewijs van inzameling;
 • b. Rekeningoverzicht op bankpapier, voorzien van een stempel en paraaf van de bankmedewerker. 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

1. Niets in het kader van de dienstverlening door Rock Inc. is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten op het Project over te dragen.

2. De Projectmaker staat er jegens Rock Inc. voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van het Project als bedoeld in lid 1. De Projectmaker vrijwaart Rock Inc., de partners van Rock Inc. en alle aan haar gelieerde entiteiten en personen, voor alle aanspraken van derden dat het Project inbreuk maakt op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen door de Projectmaker in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle door Rock Inc. gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de Projectmaker worden vergoed.

3. Door informatie over het Project ter beschikking te stellen op de Website, staat de Projectmaker ervoor in dat:

 • a. Hij bevoegd is om die informatie ter beschikking te stellen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden;
 • b. De informatie die de Projectmaker ter beschikking stelt niet in strijd is met enige wet, of inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of Rock Inc., en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van de Projectmaker of enige derde partij voor het gebruik door Rock Inc. van deze informatie op de Website of anderszins;
 • c. Hij bij uitsluiting verantwoordelijk is voor alle mogelijke licenties, rapportages en betalingsverplichtingen jegens derden, waaronder, maar niet beperkt tot verplichtingen jegens collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het Project en de Campagnepagina.

4. Het is de Projectmaker of andere Gebruiker niet toegestaan om via de Website tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal ter beschikking te stellen:

 • a. Dat discriminerend is naar uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend geoordeeld mag worden;
 • b. Dat oproept tot geweld of het lastigvallen van een derde/derden;
 • c. Dat leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • d. Dat in strijd is met de goede zeden, gewelddadig is of pornografisch materiaal bevat of daarnaar verwijst;
 • e. Waarin het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • f. Waarin zonder wettelijke grondslag (persoons-)gegevens verwerkt worden;
 • g. Waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van Rock Inc. of derden worden geschonden.

5. Of het door de Projectmaker of andere Gebruiker geplaatste materiaal valt onder de in lid 4 genoemde categorieën van verboden content, is ter uitsluitende beoordeling van Rock Inc..

6. De Projectmaker erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen aan Rock Inc. van bestanden,gegevens en/of materialen in verband met het Project, De Projectmaker automatisch aan Rock Inc. verleent:

 • a. Een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve eeuwigdurende licentie om (i) bedoelde bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken in verband met de Diensten van Rock Inc. en (ii) de bestanden, de gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken (en dat aan derden toe te staan) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Rock Inc.;
 • b. Het recht om enige door de Projectmaker ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Rock Inc. en van de diensten van Rock Inc., bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Rock Inc. op welke wijze dan ook aansprakelijk is jegens de Projectmaker of jegens een derde.

7. De Projectmaker en andere Gebruikers vrijwaren Rock Inc. en alle aan haar gelieerde rechtspersonen, haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met door de Projectmaker of andere Gebruiker geplaatst materiaal op de Website. Deze vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade die Rock Inc. lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die Rock Inc. dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

8. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of onderdelen daarvan te framen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rock Inc..

Artikel 10. Inbreukmelding

1. Rock Inc. zal meldingen van handelingen door de Projectmaker die inbreuk maken op rechten van derden onderzoeken en indien mogelijk daar maatregelen tegen nemen. Indien u meent dat een Projectmaker op de Website inbreuk pleegt op uw rechten, dan wordt u verzocht dat te melden aan Rock Inc. via een e-mail naar info@Rock Inc..nl.

2. De melding bedoeld in lid 3 dient de volgende informatie te bevatten:

 • a. de URL van waar de naar uw mening inbreuk makende Content is te vinden op de Website;
 • b. een verklaring dat en waarom er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten;
 • c. uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) zodat Rock Inc. contact met u kan opnemen;
 • d. een verklaring, voorzien van bewijsmiddelen die aantonen dat de informatie in uw melding juist en volledig is en - in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat u rechthebbende bent op die intellectuele eigendomsrechten;
 • e. indien het melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreft - een beschrijving van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met specificatie van de inbreuk, en een verklaring dat u de eigenaar bent of aantoonbaar bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar.

3. Rock Inc. behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

4. Indien uit de kennisgeving blijkt dat content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Rock Inc. worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

5. Rock Inc. behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van de content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen, of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Rock Inc. bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

6. Door het doen van een kennisgeving vrijwaart u Rock Inc. en alle aan haar gelieerde ondernemingen, haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade Rock Inc. lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die Rock Inc. dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

7. Rock Inc. zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en de Projectmaker op wie de kennisgeving betrekking heeft.

Artikel 11. Aansprakelijkheid Rock Inc.

1. Rock Inc. zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden, maar kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. Rock Inc. streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder die de Gebruiker daarbij ondervindt zo beperkt mogelijk te houden.

2. Indien sprake is van technische problemen, is Rock Inc. gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van Rock Inc. nodig is, zonder de Gebruiker daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.

3. Rock Inc. behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van Rock Inc., de toegang tot de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van Rock Inc. nodig is. Indien mogelijk zal Rock Inc. de Gebruiker tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.

4. Rock Inc. is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Eindgebruiker te beperken en/of wijzigingen aan te brengen en onderhoud te plegen aan de Website.

5. Een met Rock Inc. overeengekomen termijn voor het leveren van Diensten geldt slechts als indicatie en niet als een fatale termijn. De termijn gaat in zodra alle voor de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst benodigde informatie door de Projectmaker aan Rock Inc. is verstrekt. Rock Inc. zal zich zoveel mogelijk aan de termijn houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige overschrijding, indien deze niet aan Rock Inc. is toe te rekenen.

6. Rock Inc. zal al het redelijke doen wat van haar verwacht mag worden om zich in te spannen dat de Diensten geleverd kunnen worden. Rock Inc. garandeert in verband met de aard van de Diensten uitdrukkelijk niet:

 • a. dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn,
 • b. dat de Diensten aan uw verwachtingen en eisen voldoen,
 • c. dat de aangegeven maximale snelheden voor dataverkeer altijd mogelijk zullen zijn.

7. Rock Inc. heeft uitdrukkelijk geen invloed op de inhoud van de onderlinge communicatie tussen de Projectmaker en de Donateur en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid daarvan.

8. Rock Inc. is niet gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Rock Inc. jegens de Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade, in geval van de Donateur tot maximaal het bedrag van de Donatie, in geval van de Projectmaker tot maximaal het streefbedrag, zonder verdere bijkomende schadevergoeding en in geval van ontbinding, voor zover dat mogelijk is, heeft Rock Inc. met het betalen van deze schadevergoeding tevens aan haar ongedaanmakingsverplichting voldaan.

9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker eventuele schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Rock Inc. meldt.

10. Voor zover Rock Inc. bij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Rock Inc. weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Rock Inc. op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Rock Inc. of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de overeenkomst met Rock Inc..

11. Indien Rock Inc. aansprakelijk is op grond van een van de leden van dit artikel en Rock Inc. zich tegen deze schade op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

12. Rock Inc. is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

Artikel 12. Overmacht

1. Rock Inc. is niet aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin Rock Inc. niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, het uitvallen van servers, het uitvallen van Ip- of andere transits, hotspots, ontruimingen en evacuaties in het bedrijf of de bedrijfsomgeving van Rock Inc. en werkstakingen of andere acties door het personeel van Rock Inc., haar toeleveranciers of distributeurs daaronder begrepen.

2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van Rock Inc. te kunnen eisen.

3. Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst (of voor zover van toepassing: de Diensten) op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.

Artikel 13. Ontbinding

1. Indien de Projectmaker aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Rock Inc. niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, is Rock Inc. te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de Plaatsingsovereenkomst per e-mail geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2. Indien de behoorlijke nakoming door Rock Inc. ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening en risico van Rock Inc. komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Rock Inc. het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Privacy

Rock Inc. zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, conform het op de Website gepubliceerde Privacy Statement. De Gebruiker verklaart het Privacy Statement te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

Op de Plaatsingsovereenkomst en enige andere rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Rock Inc. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de Plaatsingsovereenkomst of uit enige rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Rock Inc. kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam aanhangig worden gemaakt.